దివ్యాoగులు వైకల్య పరీక్షలు చేయిoచుకొనుటకు ముందస్తు స్లాట్ లు తే 16-08-2021 ది ఉదయం 10 గంటల నుండి మీ-సేవ కేంద్రాలలో మరియు గ్రామ/వార్డు సచివాలయాలలో అందుబాటులో ఉండును.
About SADAREM :
Objective of the SADAREM initiative is to create a Dynamic Web enable system for comprehensive access, rehabilitation and empowerment, through automation, capacity building, assessment of persons with disabilities (PWDs) and maintaining Decision Support System (DSS).
 QUICK SEARCH :
 
 Grievance ID :
 
Visitor Count : 3681876
Copyright @2013. All rights Reserved.
Best viewed in IE - 1024x768 resolution
Designed, Developed & Maintained by